Algemene Voorwaarden

De onderneming Live Date BV biedt een serieus online platform voor mensen die op zoek zijn naar een partner.

Identiteit Live Date

Live Date, gevestigd te (2042 NT) Zandvoort aan de Emmaweg 1.
Ingeschreven in het Handelsregister onder nr.:73606197
www.live-date.nl
E-mail: info@live-date.nl
Tel +31 621841144 (Bereikbaar op werkdagen, kantoortijden)

Definities

Tenzij uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen anders voortvloeit, worden in deze algemene voorwaarden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.
1. Live Date, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Zandvoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 73606197
2. Deelnemers: de natuurlijke persoon, met wie Live Date een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en Live Date tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Live Date zich heeft verbonden tot de levering van producten en/of het verlenen van diensten.
4. Diensten: alle dienstverlening waartoe Live Date zich in het kader van de overeenkomst heeft verbonden, zoals advisering omtrent de inkoop door de wederpartij van producten en productcontroles.
5. Site: het online platform waar de in artikel 1.1. omschreven dienstverlening plaatsvindt.
6. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen Live Date en een Deelnemer die strekt tot het afnemen van de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van Lidmaatschapsgeld.
7. Privacyvoorwaarden: de voorwaarden van de Datingsite met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens: Privacy

Artikel 1. Dienstverlening

1.1 De dienstverlening van Live Date bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere serieuze deelnemers in contact te komen met mensen die op zoek zijn naar een partner.

1.2 De site Live Date geeft geen garantie op succes of op een relatie.

1.3 De site Live Date is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de website zodat de deelnemer een goede inschatting kan maken van het aanbod.

1.4 De site Live Date kan aanvullende eisen stellen aan deelnemers die van de dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd, opleiding en gewenst type relatie. Deze eisen worden op de website vóór het aangaan van het lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van de desbetreffende site af te bakenen en de kans op succes, het vinden van een partner, te vergroten.

1.5 Op www.livedate.nl worden de volgende aanvullende eisen gesteld: de consument dient minimaal 30 jaar te zijn om gebruik te maken van de site.

1.6 De mogelijkheid tot het in contact treden met andere deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald Lidmaatschap. De site informeert de deelnemer vóór het aangaan van het lidmaatschap over de voorwaarden waaronder deelnemers met elkaar in contact kunnen treden.

1.7 Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats tussen de Deelnemer en een medewerker van Live Date. Dit zal plaatsvinden door middel van videochat. Dit doen we om de transparantie van het online platform Live Date te waarborgen, en nep profielen te voorkomen. Tijden deze videochat zal de identiteit van de Deelnemer worden vastgesteld op basis van een identiteitskaart, rijbewijs of paspoort. Live Date zal daarbij geen kopie maken van het betreffende identiteitsdocument of op andere wijze hiervan gegevens vastleggen. Na goedkeuring van zijn profiel, profielvideo en profielfoto door een medewerker van Live Date, zal de Deelnemer toegang hebben tot alle profielen van overige deelnemers. Live Date zal tevens vaststellen of de profielvideo voldoet aan de hieromtrent door Live Date vastgestelde voorwaarden waarbij eveneens gecontroleerd zal worden of de persoon in de profielvideo de Deelnemer is zoals is vastgesteld bij het intakegesprek. Wanneer niet aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan wordt er geen toestemming verleend om deel te nemen aan het online platform Live Date.

1.8 Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. Live Date geeft hierover heldere informatie op haar Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap.

1.9 Het online platform Live Date kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de site beschikbaar stellen.

1.10 Het online platform Live Date is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van deelnemers tijdens bijvoorbeeld een videochat of persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de site. Daarnaast streeft Live Date weliswaar naar het voorkomen van nepprofielen, maar kan Live Date niet garanderen dat Deelnemers met andere intenties deelnemen zoals oplichting, fraude etc. De Deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor het contact met andere Deelnemers.

Artikel 2. Beschikbaarheid dienstverlening

2.1 De site spant zich in om de dienstverlening aan deelnemers zonder storingen te laten verlopen. De site kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.

2.2 Als er onderhoud aan de website wordt verricht dan zal de site dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

Artikel 3. Gedrag van Deelnemers

3.1 Het is de deelnemer niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:

• bedreigende taal te gebruiken naar deelnemers;
• onrechtmatige teksten, beeld- en/of videomateriaal te plaatsen;
• teksten of beeld- en/of videomateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

3.2 Het is deelnemers bovendien niet toegestaan om:
• onwaarheden in het profiel te vermelden;
• ogericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
• meerdere profielen per persoon in te vullen;
• één profiel met meerdere personen te delen;
• commerciële informatie te verspreiden;
• schade of hinder aan andere deelnemers of de site toe te brengen;
• racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
• informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende deelnemer;
• inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk;
• foto’s met kinderen te plaatsen,

3.3 Als een Consument handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 kan Live Date het lidmaatschap van de deelnemer opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. Live Date stelt de Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.

3.4 De deelnemer accepteert dat Het online platform Live Date als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.

Artikel 4. Klachten over deelnemers; misleiding

4.1 Als Live Date een klacht ontvangt over een deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zonodig gepaste maatregelen. De site spant zich in om profielen van deelnemers die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

Artikel 5. Bescherming persoonsgegevens

5.1 Op het gebruik van Het online platform Live Date zijn de Privacyvoorwaarden van de site van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de deelnemers worden verwerkt. De site houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.

5.2 Als er bij Live Date een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel
3.1 en 3.2 en andere deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is de site gerechtigd om kennis te nemen van de via de site tussen deelnemers uitgewisselde gegevens. De site werkt dit nader uit in de Privacyvoorwaarden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Live Date is tegenover Deelnemers aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan de site.

6.2 De Deelnemer is tegenover de site aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de deelnemer in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de deelnemer kan worden toegerekend.

Artikel 7. Opzegging deelnemer

7.1 Een betaald lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode. Na afloop van deze periode kan het lidmaatschap worden verlengd op tariefbasis zonder enige korting (volledige prijs) en voor onbepaalde tijd. De site wijst de deelnemer bij het aangaan van het lidmaatschap nadrukkelijk op deze mogelijkheid van verlenging.

7.2 Het betaalde lidmaatschap is opzegbaar tegen het einde van de eerste periode en na afloop van die periode te allen tijde met een opzegtermijn van minimaal 24 uur ná inschrijving en minimaal 48 uur vóór de vervaldatum.

7.3 Het (betaalde) lidmaatschap kan opgezegd worden via het contactformulier op de website, e-mail, onder vermelding van gebruikersnaam en het e-mailadres dat gekoppeld is aan het profiel. De deelnemer ontvangt op het bij de Live Date bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging.

7.4 Ongeacht of het (betaalde) lidmaatschap is opgezegd, deactiveert de site op verzoek van de deelnemer te allen tijde het profiel van de deelnemer zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van de Deelnemer.

7.5 De deelnemer heeft 14 dagen dagen na het aangaan van het lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht. Als de deelnemer hiervan gebruik maakt, maar de deelnemer heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van de site, dan is Live Date gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan het abonnementsgeld voor een maand, afhankelijk van het gekozen abonnement (van 1, 3 of 6 maanden). De site vraagt de deelnemer nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst de deelnemer hierbij op de hoogte van het bedrag dat in rekening zal worden gebracht als de deelnemer toch herroept.

7.6 Vanuit het oogpunt van veiligheid en kwaliteit van de site, zal Live Date de profielen opheffen van Deelnemers die de diensten gedurende minimaal 6 (zes) maanden niet hebben gebruikt en bovendien geen creditsaldo hebben.

7.7 Teneinde goed gebruik te kunnen maken van het lidmaatschap, moet de Deelnemer beschikken over de geschikte hardware, en meest recente software: de nieuwste versie van Internet Explorer of Mozilla Firefox of een vergelijkbare internet browser waarin JavaScript functies, cookies en pop-ups zijn ingeschakeld met bijgewerkte versie van Adobe Flash Player. Live Date garandeert geen optimaal functioneren met de browsers SAFARI of OPERA

7.8 Het is de deelnemer niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals telefoonnummer, adresgegevens, e-mailadres en verwijzingen naar social media kanalen) openbaar te maken op zijn of haar profiel, of veelvuldig te verspreiden via de site. Live Date heeft het recht deze gegevens te verwijderen. Gevolgen van openbaarmaking van persoonlijke gegevens op de site door de deelnemer zijn geheel voor rekening van de deelnemer, die het initiatief neemt tot verspreiding van zijn persoonlijke informatie.

Artikel 8. Klachtenregeling

Live Date zal binnen 3 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht antwoorden.

Artikel 9. Overdracht

Geen van de partijen bij de Overeenkomst is gerechtigd om de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen aan een derde.

Artikel 10. E-mail en Internetgebruik

Deelnemer en Live date kunnen door middel van elektronische post (e- mail) met elkaar communiceren. Aan het gebruik van e-mail en internet kleven echter risico’s, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Live date is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van e-mail en/of internet. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van e-mail zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Live date bepalend.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1 Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de wederpartij en Live date voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

11.3 Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Live date wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

11.4 De Nederlandse tekst van deze leveringsvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Het artikel is toegevoegd aan je winkelmandje